Nikola Stojic

Nikola Stojic

Entrepreneur, writing about startups and tech, giving his opinion on business topics.